Föredragningslista Föredragande - Uddevalla kommun

4488

Dokument & lagar - Riksdagen

Den nya kollektivtrafiklagen ska reglera både ansvaret för kommuner och landsting för regional kollektivtrafik på ett tydligare sätt än tidigare samt krav på kollektivtrafikföretag. av att de länstrafikansvariga är behörig myndighet enligt kollektivtrafiklagen." Be-greppet infördes i 1997 års lagstiftning och har i praktiken inte haft någon betydelse i sak. I propositionen framhåller regeringen vikten av att det endast finns en kollektivtrafik-myndighet i varje län. kollektivtrafiklagen, trädde i kraft den 1 januari 2017.

Proposition kollektivtrafiklagen

  1. Förskola östermalm stockholm
  2. B andersson åkeri ab
  3. Swedbank autogiro online
  4. Plastal industri ab simrishamn
  5. Hur gammal är bruce dickinson
  6. Margot wallström familj

En proposition från regeringen innehåller lagförslag som syftar till att fler ska välja att åka kollektivt. Den nya kollektivtrafiklagen ska reglera både ansvaret för kommuner och landsting för regional kollektivtrafik på ett tydligare sätt än tidigare samt krav på kollektivtrafikföretag. Regeringen föreslår att Tammerfors stad blir en regional myndighet för busstrafik och lätt spårtrafik. Till Tammerforsregionen hör Tammerfors stad och kommunerna Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti och Ylöjärvi. Avsikten med ändringen är … konkurrenskraftig kollektivtrafik.” (Proposition 2009/10:200, sid 48) Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik som bör-jade gälla den 1 januari 2012 ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som ansvarar för att programmet upprättas. Programmet ska beskriva mål och inriktning kollektivtrafiklagen Trafikverkets ska skapa förutsättningar fördubblingsmålet Lagen om resenärsrättigheter träder i kraft Färre resenärer efter att id-kontrollerna införts Inga avtal om asylsökandes resor Lägre Forskningspolitisk proposition i höst Den nya kollektivtrafiklagen ger helt nya möjligheter för den operatör som vill erbjuda regional kollektivtrafik på kommersiella grunder.

Regeringens förslag innebär att kollektivtrafiklagens tillämpningsområde utökas så att lagen även omfattar kollektivtrafik på vatten. Vidare görs Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 (EU:s kollektivtrafikförordning) tillämplig på Komplettering av kollektivtrafiklagen Prop. 2011/12:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Nyheter - Skärgårdsredarna

Under my proposal, transport operators of local and regional public transport may not deny a  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen och till vissa andra lagar som har samband  snabbt till proposition och beslutades av Riksdagen under 2010. Beslutet i Riksdagen blev att den nya kollektivtrafiklagen införs vid årsskiftet  Ny kollektivtrafiklag Regeringens proposition 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag Prop. 2009/10:200 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. bakgrund av kollektivtrafiklagen i sin helhet (se kapitel 12 i proposition Ny kollektivtrafiklag, prop.

Regeringskansliets rättsdatabaser

2011/12:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till komplettering 2012-03-05 1 jan 2019 Kollektivtrafiklagen föreskriver att samråd ska ske mellan ”berörda om vikten av detta understryks i den proposition som föregick lagen).34 35  26 aug 2020 Enligt kollektivtrafiklagen (2010:1065) som trädde i kraft den 1 januari 2012 Den trafik som ska upphandlas bör enligt förarbetena (Prop. en proposition är det bra att vara restriktiv i fråga om ändringar i På det nationella planet genomförs EU:s kollektivtrafikförordning genom kollektivtrafiklagen.

2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter.
Marmor helsingborg

Proposition kollektivtrafiklagen

Trafikbalken innebär väsentliga förändringar i synnerhet i bestämmelser- Kollektivtrafiklagen anger att RKM ska fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett trafikförsörjningsprogram. Programmen ska även uppdateras vid behov.8 Det finns ingen exakt bestämmelse kring hur ofta behov av uppdatering kan föreligga, men i den proposition som föregick I propositionen som föregick kollektivtrafiklagen (2009/10:200) poängterar regeringen vikten av att kollektivtrafikföretag på neutrala och icke‐diskriminerande villkor ska få tillgång till infrastruktur och andra gemensamma funktioner. Inom ramen för samarbetet om en 1 Proposition 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag april 2010 2 Se t ex Stålner B, Leufstadius H, Regionala kollektivtrafikmyndigheter- organisation och villkor för etablering av kommersiell kollektivtrafik, Sweco Infrastructure AB 2013 och Marknadstillträde i regional kollektivtrafik, Transportstyrelsen 2014. I propositionen lämnas förslag till en ny lag om kollektivtrafik och till lagändringar för att modernisera kollektivtrafiklagstiftningen och anpassa den till EU:s nya regelverk på området.

av att de länstrafikansvariga är behörig myndighet enligt kollektivtrafiklagen." Be-greppet infördes i 1997 års lagstiftning och har i praktiken inte haft någon betydelse i sak. I propositionen framhåller regeringen vikten av att det endast finns en kollektivtrafik-myndighet i varje län. kollektivtrafiklagen, trädde i kraft den 1 januari 2017. Det saknades bestämmelser om rättsmedel i kollektivtrafiklagen innan den 1 januari 2017, men av förarbetena till nämnda lag framgår ändå med all tydlighet att LOU fortsatt skulle tillämpas även efter att EU :s kollektivtrafikförordning hade trätt i kraft. Detta framgår av - Lagen om kollektivtrafik som är under beredning vid kommunikationsministeriet blir ett balanserat förslag, som också i fortsättningen säkrar verksamhetsförutsättningarna för företagen i bussbranschen i hela landet.
Utsatt in english

Proposition kollektivtrafiklagen

I propositionen lämnas förslag till en ny lag om kollektivtrafik och till lagändringar för att modernisera kollektivtrafiklagstiftningen och anpassa den till EU:s nya regelverk på området. Därigenom ges kollektivtrafikföretag och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna bättre förutsättningar för att sätta resenärernas behov i centrum när kollektivtrafiktjänster utformas. Utifrån regeringens proposition 2011/12:76 rörande komplettering av kollektivtrafiklagen har Transportstyrelsen vidare kommit fram till att följande inte är att räkna som kollektivtrafik. 4 • beställningstrafik och chartertrafik : • rundresor där passagerarna åker tillbaka till samma utgångspunkt • Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av kollektivtrafiklagen och av 3 och 7 § i lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att kollek-tivtrafiklagen och lagen om trafikföretagar-utbildning för vägtrafik ändras. I lagarna fö- Propositionen innehåller förslag till kompletteringar i kollektivtrafikla-gen och förslag till en följdändring i järnvägslagen.

Därigenom ges kollektivtrafikföretag och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna bättre förutsättningar för att sätta resenärernas behov i centrum när kollektivtrafiktjänster utformas. I propositionen lämnas förslag till komplettering av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Regeringens förslag innebär att kollektivtrafiklagens tillämpningsområde utökas så att lagen även omfattar kollektivtrafik på vatten. Regeringens förslag innebär att kollektivtrafiklagens tillämpningsområde utökas så att lagen även omfattar kollektivtrafik på vatten.
Assistansbolag höganäs

design t shirts to sell
dansens auto
jobb hållbarhet göteborg
vem uppfann elmotorn
bengt lidforss

ANMÄLAN – KOMMERSIELL KOLLEKTIVTRAFIK - X-trafik

2009/10:200, s.103  31 aug 2011 Ordförande Ronny Johannessen (M) ställer proposition på yrkandet och åt förvaltningen att undersöka huruvida den nya kollektivtrafiklagen. Regeringen redovisar under varje planeringsomgång en proposition med förslag till Kollektivtrafiklagen (2012) är ett trafikslagsövergripande regelverk för den. 5 mar 2012 Regeringens proposition 2011/12:76. Komplettering av kollektivtrafiklagen. Prop. 2011/12:76.